Czym jest eTwinning?

Program eTwinning Europejska społeczność szkolna

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Kto może wziąć udział?
*****
Z kim można współpracować?
*****
Przykładowe formy projektów
*****
Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning
*****
Zalety projektów eTwinning
*****
Doskonalenie nauczycieli
*****
Przedstawiciele eTwinning w województwach
*****
Krajowe Biuro eTwinning
*****
Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2012/2013 i Odznaki Jakości eTwinning

*****
Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;
 • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

*****
Z kim można współpracować?

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Norwegia, Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Parterstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED).

*****
Przykładowe formy projektów

 • Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania;
 • Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym;
 • Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;
 • Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.

*****
Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
 2. Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
 3. Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego. 

*****
Zalety projektów eTwinning:

 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 • stosowanie metody projektru (szczgólnie ważne w gimnazjach),
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
 • każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

*****
Doskonalenie nauczycieli:

*****
Przedstawiciele eTwinning w poszczególnych województwach:

 • Koordynatorzy regionalni – pracownicy Kuratoriów Oświaty; zadania:
  • Promowanie Programu eTwinning w regionie,
  • Utrzymywanie kontaktu ze szkołami chętnymi do udziału w Programie eTwinning,
  • Współpraca z Krajowym Biurem Programu eTwinning,
  • Organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.
 • Ambasadorzy – nauczyciele z dużym doświadczeniem w realizacji projektów eTwinning i pracownicy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; zadania:
  • Promowanie Programu eTwinning w regionie - spotkania, warsztaty, konferencje,
  • Prezentowanie przykładów dobrej praktyki,
  • Udział w szkoleniach,
  • Rozpowszechnianie materiałów i publikacji związanych z programem,
  • Współpraca z Krajowym Biurem Programu eTwinning.
 • Trenerzy kursów internetowych dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, kursów tygodniowych; zadania:
  • Prowadzenie grup kursantów – nauczycieli,
  • Pomoc w realizowaniu zadań kursu,
  • Stworzenie grup wsparcia działających wspólnie, wymieniających się uwagami, doświadczeniami.

Dane kontaktowe przedstawicieli eTwinning w poszczególnych województwach znajdziesz na stronie: http://www.etwinning.pl/przedstawiciele

*****
Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce

działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning (NSS) jest odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję programu eTwinning oraz monitorowanie podjętych działań. Działalność ta skupia się przede wszystkim na organizowaniu konferencji informacyjnych, warsztatów szkoleniowych, wspomaganiu działań szkół, sprawdzaniu jakości projektów pod względem pedagogicznego i europejskiego podejścia, zbieraniu przykładów dobrej praktyki, publikowaniu ich i rozpowszechnianiu, prowadzeniu narodowego portalu www.etwinning.pl oraz usługi helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl. NSS współpracuje z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, MKiDN, CODN, OEIiZK, Interklasa, Scholaris itp. Ważnym zakresem działalności jest organizowanie ogólnopolskich konkursów na najbardziej interesujące projekty eTwinning.

*****

Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2012/2013

 • Konkurs „Nasz projekt eTwinning – X edycja 2014”;
 • Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2014 (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia);
 • Konkurs „Świadomy użytkownik Internetu”;
 • Konkurs Debiut 2014.

Jakie nagrody zdobyły szkoły w konkursach eTwinning w roku 2014:

 • 1 tablica interaktywna SMART BoardTM i wizualizer Elmo MO-1 ufundowane przez Image Recording Solutions Sp. z o.o.
 • wyjazdy laureatów na warsztaty szkoleniowe eTwinning - ufundowane przez FRSE,
 • nagrody finansowe sponsorowane przez MAiC,
 • nagrody rzeczowe FRSE: laptopy, kamery cyfrowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, pamięci USB.

Odznaki Jakości eTwinning

 • Krajowe Odznaki Jakości – polskie szkoły otrzymały 971 KOJ,
 • Europejskie Odznaki Jakości – polskie szkoły otrzymały 708 EOJ,
 • Krajowe Odznaki Jakości przyznawane są 'na bieżąco' przez cały rok przynajmniej raz w miesiącu;
 • Jeżeli w projekcie minimum dwie szkoły partnerskie otrzymały Krajowe Odznaki Jakości i przynajmniej jedna z nich została nominowana do Europejskiej Odznaki Jakości, otrzymają one tę Odznakę w kolejnej edycji w październiku.